เงื่อนไขสำหรับฝากวางเครื่องขุด

1. หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกสัญญาฝากวางพื้นที่ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

2. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปิดเครื่องหรือเปลี่ยนกระเป๋า Wallet หากผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการรายเดือนหรือเครดิตในระบบหมด เพื่อนำรายได้มาเป็นค่าพื้นที่ฝากวาง และค่าเสียโอกาสของผู้ให้บริการ โดยจะมีการแจ้งเตือนผ่าน Email ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

3.ประกันเครื่องเสียหายจะครอบคลุมจนกว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกสัญญาฝากพื้นที่ หรือ ยกเลิกสัญญาการจ่ายค่าบริการประกัน รายละเอียดการรับประกันครอบคลุมดังนี้

3.1 เครื่องเสียหาย หรือ มีความผิดปกติในทุกกรณีทางผู้ขายจะซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง จะอ้างอิงความผิดปกติจากอัตรา Hashrate เป็นหลัก

3.2 หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายใน 24 ชั่วโมงทางเราจะชดเชยค่าเสียโอกาสของผู้ใช้บริการโดยเปิดใช้งานเครื่องของทางผู้ให้บริการใช้งานได้ก่อนจนกว่า จะซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย

ข้อกำหนดสำหรับวางเครื่องขุด

1. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการจากผู้ให้บริการ และให้ถือเป็นหลักฐานที่แน่นอนและเป็นที่สุด

2. ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะไม่กระทำสิ่งผิดกฎหมาย หรือการกระทำใดๆ ที่อาจหรือที่เป็นผลเสียต่อผู้ให้บริการ หากทางผู้ให้บริการทราบ หรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการดังกล่าวได้ทันที โดยไม่ถือว่าผู้ให้บริการผิดข้อตกลงใดๆ ในฉบับนี้ และผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงค่าดำเนินการอื่นใดต่อผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวต่อผู้ให้บริการด้วย

3. หากผู้ใช้บริการโอนทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาระสำคัญในการขอใช้บริการนี้ให้แก่เจ้าหนี้ และ/หรือบุคคลอื่น หรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อควบคุมดูแลทรัพย์สิน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์บอกเลิกหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีหนังสือยกเลิกให้บริการแต่อย่างใด

4. หากผู้ใช้บริการต้องการเข้าตรวจสอบเครื่องที่ฝากวางพื้นที่ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

5. หากเกิดกรณีเครื่องสูญหายทางผู้ให้บริการจะชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน