ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้เครดิต

Platform ของ Mining Pro จะใช้เครดิตในระบบเป็นหลักในทุกๆสินค้าและบริการ เช่น การซื้อเครื่องขุด การเช่าแรงขุด ค่าไฟฟ้า ค่าประกัน เป็นต้น โดยเงื่อนไขการใช้งานเครดิตมีดังนี้

1. ผู้ใช้บริการไม่สามารถถอนเครดิตในระบบกลับไปเป็นเงินสดหรือเหรียญ Crypto ได้

2. ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านระบบเครดิต โดยอ้างอิง 1 เครดิต = 1 บาท และสามารถใช้ได้ในทุกบริการของ Mining Pro

4. ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินได้สูงสุด 100 ล้านบาทต่อหนึ่งรอบบิลไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน

5. การสั่งซื้อสินค้าและบริการสามารถทำได้ด้วยผู้ใช้บริการเองผ่านระบบ และในขั้นตอนการชำระค่าบริการสามารถเลือกใช้เครดิตได้ทันที

6. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการได้ที่ทุกเวลาที่ Line @miningpro

7. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการสามารถโต้แย้งการเรียกเก็บค่าบริการได้ภายใน 7 วันนับจากมีการเรียกเก็บค่าบริการ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าการเรียกเก็บค่าบริการถูกต้อง