ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วม Mining Pro Affiliate Program

ในทันทีที่ท่านกดยืนยันเพื่อสมัครท่านมีสิทธิ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Mining Pro Affiliate โดยอัตโนมัติและมีสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในการนำสื่อโฆษณา ของ Mining Pro ไปเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของท่าน หรือแนะนำในสื่อต่างๆ เพื่อรับค่าตอบแทนสะสม

การเข้าร่วมธุรกิจ

1. จะทำการติดตั้ง เนื้อหา (Content) หรือสื่อโฆษณา (Advertising Widget) ของ Mining Pro ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของ รูปกราฟฟิก, ข้อความ, ไฟล์, URL และ HTML หรือ Java script Code เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ Mining Pro บนสื่อ หรือช่องทางของ Partner เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ Mining Pro แก่ผู้ใช้งานทั่วไปบนช่องทางของ Partner เท่านั้น

2. ทำหน้าที่นับจำนวน click ที่เกิดขึ้น พร้อมกับรายงานผลการประชาสัมพันธ์ให้กับ Partner ได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา

การจ่ายค่าตอบแทน

1. Mining Pro จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ Partner ในระบบ Commission

2. ใช้รูปแบบการคำนวณค่าตอบแทนแบบ Commission ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ / สินค้า 1 รายการ

3. Mining Pro จะยึดข้อมูลตามระบบในการคิดราคาแบบ Variable Pricing กล่าวคือ ราคาค่า Commission จะขึ้นกับหลายๆตัวแปรไม่ว่าจะเป็นจากอัตราการซื้อที่เกิดขึ้นจริง หรือมูลค่าสินค้าที่เกิดการซื้อขาย ซึ่ง Partner สามารถ login เข้าไปดูได้ในระบบ

4. Partner จะได้รับค่าตอบแทน เมื่อมียอดรวมค่าตอบแทนขั้นต่ำมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดย Mining Pro โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ Partner ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่กดถอนยอด

5. ชื่อผู้รับเงินตามหน้าสมุดบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อและบุคคลคนเดียวกันกับผู้ลงทะเบียน จึงจะสามารถรับค่าตอบแทนตามเงื่ออนไขได้อย่างถูกต้อง

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. ห้ามทำ Affiliate Program โดยแอบอ้างว่าเป็นทีมงาน หรือใช้ Logo ของ Mining Pro

2. ห้ามแชร์ลิงค์ของทางเว็บไซต์ ในลักษณะที่เข้าข่ายการสแปม หรือการแชร์ในพื้นที่ออนไลน์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ออนไลน์นั้นโดยเด็ดขาด

3. ห้ามใช้ Robots หรือเครื่องมือสืบค้นอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อสร้างคลิกปลอม

4. หาก Partner กระทำผิดข้อตกลง Mining Pro มีสิทธิ์บอกยกเลิกการทำงานร่วมกัน รวมถึงการยกเลิกค่าตอบแทนที่อาจจะมีการสะสมค้างจ่ายอยู่ในระบบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ Partner ที่ถูกยกเลิกทราบล่วงหน้า

5. Mining Pro ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงของเว็บไซต์และโปรแกรมพาร์ทเนอร์นี้ในอนาคตเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า