บริษัท ไมนิ่งโปร จำกัด ขอเรียนแจ้งปรับลดราคาค่าบริการไฟฟ้าตามประกาศจากการไฟฟ้านครหลวงซึ่งมีการปรับลดค่าไฟฟ้า (FT) ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ถึง เดือน สิงหาคม 2566 จากเดิมอัตราค่าไฟฟ้าที่ 5.5 บาทต่อหน่วย เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่ 4.75 บาทต่อหน่วย ซึ่งราคาค่าไฟฟ้าที่ปรับลดลงสำหรับเครื่องขุดในแต่ละรุ่นมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นเครื่องขุด ค่าไฟฟ้าเดิม ค่าไฟฟ้าปรับใหม่
L7 9050 13,600 11,900
S19 J Pro 104 12,500 10,900
S19 XP 140 13,200 11,500

อัตราค่าไฟฟ้าที่บริษัท เรียกเก็บและให้บริการกับลูกค้า จะอ้างอิงจากการเรียกเก็บของไฟฟ้านครหลวง สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าที่จะมีการปรับในอัตราที่ขึ้น หรือ ลดลงนั้น คาดว่าจะมีประกาศออกมาอีกครั้งภายในเดือน กันยายน 2566

เอกสารอ้างอิงจากการไฟฟ้านครหลวง

เพื่อเป็นการเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า และอัตราผลตอบแทนของเครื่องขุด บริษัท ไมนิ่งโปร ทำการปรับลดค่าบริการฝากวางเครื่องขุดในบางรุ่น โดยมีผลต่อจากประกาศฉบับก่อนไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นเครื่องขุด ค่าบริการเดิม ค่าบริการปรับใหม่
L7 9050 2,500 2,500
S19 J Pro 104 2,000 1,000
S19 XP 140 2,500 2,000

โดยค่าบริการไฟฟ้าและค่าบริการฝากวางเครื่องขุดในอัตราที่ปรับใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 23.00 น เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566