Microstrategy เก็บ Bitcoin เพิ่มอีก 16,130 BTC รวมในมือเป็น 174,530 BTC

Microstrategy บริษัทด้านซอฟต์แวร์ของสหรัฐอเมริกา ได้ซื้อบิตคอยน์เพิ่มอีก 16,130 BTC รวมทั้งหมดในมือเป็น 174,530 BTC การซื้อครั้งล่าสุดนี้มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท

การซื้อครั้งล่าสุดของ Microstrategy เกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ราคาซื้อบิตคอยน์ครั้งล่าสุดอยู่ที่ 36,785 USD ส่วนต้นทุนเฉลี่ยบิตคอยน์ทั้งหมด 174,530 BTC อยู่ที่ 30,252 USD

ซึ่งทำให้ตอนนี้ Microstrategy มีกำไร(ทิพย์) จากบิตคอยน์กว่า 1,200 ล้านดอลลาร์

Microstrategy ได้ทำการปรับแผนการลงทุน โดยเริ่มลงทุนในการซื้อขายบิตคอยน์ตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งหลังจากนั้นราคาหุ้นของบริษัท (MSTR) เพิ่มขึ้นประมาณ 321% ตั้งแต่ตอนนั้น

Reference :Bitcoinnews