Goldman Sachs คาดการณ์ ความเสี่ยงที่จะการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้ามีถึง 30%

   นักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs มองเห็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะเศรษฐกิจถดถอย “พวกเรามีความกังวลเพิ่มขึ้นมากว่า Fed จะถูกกดดันให้ต้องตอบสนองอย่างเต็มกำลังกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคที่กำลังสูงหากราคาพลังงานยังสูงขึ้นอีก แม้ว่ามันจะชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว”

   ผู้นำด้านเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs Jan Hatzius อธิบายไว้ว่าธนาคารเพื่อการลงทุนทั่วโลกได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ เป็นสัญญานเตือนว่าความเสี่ยงในการเกิดเศรษฐกิจถดถอยมีมากขึ้น

“ตอนนี้เรามองว่าความเสี่ยงในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีมากขึ้น เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมบริษัทเราเติบโตน้อยลง พวกเรามีความกังวลเพิ่มขึ้นมากว่า Fed จะถูกกดดันให้ต้องตอบสนองอย่างเต็มกำลังกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคที่กำลังสูงหากราคาพลังงานยังสูงขึ้นอีก แม้ว่ามันจะชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว” ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาอนุมัติอัตราดอกเบี้ยที่มากที่สุดในรอบ 28 ปี

   ทีมวิจัยของ Goldman Sachs นั้นมองว่ามีความเป็นไปได้ 30% ที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 15% จากการคาดการณ์ครั้งก่อน และมองว่าถ้าไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า ในปีถัดไปก็ยังมีความเป็นไปได้ 25% ที่จะเกิด นั่นหมายถึงมีความเป็นไปได้สะสมถึง 48% จากเดิม 35% ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงสองปีข้างหน้านี้

และได้แสดงความกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งนี้ นโยบายการเงินและนโยบายการคลังที่จะใช้แก้สถานการณ์นั้นจะใช้ได้อย่างจำกัดกว่าปกติ

แล้วสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะเป็นอย่างไร?

   มันเกิดจากแหล่งเงินนั้นมีต้นทุนที่สูงขึ้น จากการที่ Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสู้ปัญหาเงินเฟ้อ ซึ่งเงินในระบบเศรษฐกิจโลกมากกว่าครึ่งนั้นเป็นเครดิตหรือเงินที่กู้มา ดอกเบี้ยแพงขึ้นทำให้ต้นทุนสูงขึ้น เมื่อต้นทุนสูงขึ้นก็จำเป็นต้องลดต้นทุนด้วยการปลดพนักงาน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ลดการใช้จ่าย แล้วการใช้จ่ายของคนหนึ่งคือรายได้ของอีกคน คนก็มีรายได้น้อยลง คนมีรายได้น้อยลงก็จะใช้จ่ายน้อยลง รายได้ของบริษัทและคนก็จะน้อยลงไปอีกเป็นวัฎจักรแบบนี้

Referrence https://news.bitcoin.com/goldman-sachs-sees-higher-us-recession-risk-citing-concerns-the-fed-will-respond-forcefully-to-high-inflation/